Để tạo shop Pro(không Cần gia hạn hàng năm ) bạn nạp ATM tại đây

https://www.appcreateweb.com/vi/nap-tien.html?id=nap_tu_atm